Główny specjalista ds. kadrowych

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Główny specjalista ds. kadrowych
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/3201
OBOWIĄZKI:
a) kompleksowe prowadzenie akt osobowych, b) przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę, zaszeregowania, uposażenia i innych związanych ze stosunkiem pracy, c) przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycielu, w tym współpraca i obsługa Komisji Kwalifikacyjnych, d) wprowadzanie danych Systemu Informacji Oświatowej, e) wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych, legitymacji ZUS i innych dokumentów dla pracowników szkoły, f) znajomość ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, prowadzenie dokumentacji związanej z PPK m.in.: deklaracji rezygnacji, wniosków pracowników i innych, g) opracowywanie planów urlopów pracowników i innych, h) konsultacje ze związkami zawodowymi, i) sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w zakresie zatrudnienia, j) prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów pracowniczych, k) prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP, pierwszej pomocy, kierowanie pracowników na badania i szkolenia, l) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i ich rodzin do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, m) udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom ubiegającym się o renty, emerytury, świadczenia rehabilitacyjne itp., n) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, z Centrum Usług Informatycznych, o) inne obowiązki wynikające z prawa pracy. Termin składania dokumentów: do 30.06.2021 r., do godziny 15:00. Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły (w godzinach od 8:00 do 15:00) lub listem poleconym na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24, u. Sempołowskiej 54, 51-661 Wrocław w zamkniętej białej kopercie z dopiskiem KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA. Dokumenty, które wpłyną po terminie lub które nie będą spełniały wymogów formalnych zostaną odrzucone.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista do spraw kadr (wymagany staż - lata: 4)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:a) jest obywatelem polskim, b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) cieszy się nieposzlakowaną opinią, e) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, f) posiada co najmniej wykształcenie wyższe o specjalności np. prawnej, kadrowej, administracyjnej lub innej umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku, g) posiada 4-letni staż pracy w prowadzeniu administracji kadrowej, w tym co najmniej rok w jednostce oświatowej

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 670 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Ziębice
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ DLA KLIENTÓW I WYPEŁNIANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ, FOLIOWANIE PALET, PAKOWANIE TOWARÓW, ZAŁADUNEK/ROZŁADUNEK TOWARÓW, OBSŁUGA PACZKAREK I DOKÓW ZAŁADOWCZYCH, OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI MAGAZYNU, DBANIE O...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Bielawa
Data publikacji:
2021-06-19
Poznaj ofertę...
Montaż mebli na wymiar Wymagania konieczne: Zawód: Stolarz meblowy
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Młodzieżowe Biuro Pracy Legnica
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Legnica
Data publikacji:
2021-06-19
Poznaj ofertę...
posiadanie komputera pozwalającego na montaż filmów w programie Davinci Resolve- sumienność- łatwość w nawiązywaniu kontaktów- wysoka kultura osobista- umiejętność pisania zgodnie z obowiązującymi zasadami poprawnej polszczyzny
Publikacja:
2021-05-26
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław