Praca: Specjalista


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 23052

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie Pracowni,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - w większości wykonywana
w pozycji stojącej,
- kontakt z materiałem niebezpiecznym (np. ścieki, odpady itp.) oraz z niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi (mutagenne, toksyczne, żrące, wybuchowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: specjalistyczny sprzęt i urządzenia laboratoryjne, zestaw komputerowy
i inne urządzenia biurowe,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

  • pobieranie prób i wykonywanie badań oraz wykonywanie na ich podstawie obliczeń i stosownych zapisów w celu podania wyniku końcowego
  • sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami wyposażenia pomiarowo-badawczego poprzez wykonywanie codziennej obsługi, wymaganych sprawdzeń i wzorcowań wewnętrznych, nadzorowanie napraw i konserwacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska, inżynierią środowiska, chemią lub technologią chemiczną
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w laboratoriach
  • znajomość norm i metodyk związanych z realizacją zadań
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • przeszkolenie z zakresu odpowiednich technik pomiarowych
  • przeszkolenie z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025
  • prawo jazdy kategorii B
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/specjalista_1925516.html
APLIKUJ TERAZ