Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69107

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu;
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych;
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych (zażaleniowych) od decyzji (postanowień) organów pierwszej instancji w przedmiocie: pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę, zmian decyzji o pozwoleniach na budowę, przeniesień decyzji o pozwoleniach na budowę na rzecz innego podmiotu, w tym także dotyczących dróg publicznych (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej), oraz sprzeciwów wobec zgłaszanych przez strony zamiarów budowy lub wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszonych zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w pierwszej instancji, w tym w trybach stwierdzania nieważności rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej lub w trybach wznowienia postępowań zakończonych wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia przez Wojewodę Dolnośląskiego
 • weryfikowanie na bieżąco prawidłowości danych wprowadzanych przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń robót budowalnych, w tym – na podstawie tych danych – dokonywanie analizy terminowości realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcia podjęte przez Wojewodę Dolnośląskiego lub jego bezczynność (przewlekłość) i reprezentowanie organu na rozprawach
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawie nałożenia kary za nieterminowe wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • przeprowadzanie kontroli w starostwach (urzędach miast) dotyczących oceny prawidłowości realizacji zadań związanych z prowadzeniem rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń robót budowalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy Prawo budowalne
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Świdnica
  Data publikacji:
  2020-10-05
  Poznaj ofertę...
  sprzątanie pomieszczeń biurowych, zamykanie siedziby jednostki, zastępwanie innych sprzątczek w razie koniecznościWymagania konieczne:Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brakWymagania inne:chęć do pracy
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Oleśnica
  Data publikacji:
  2020-10-05
  Poznaj ofertę...
  - przyjmowanie materiałów archiwalnych z jednostek organizacyjnych- gromadzenie przyjętych materiałów archiwalnych we właściwych zespołach- tworzenie i aktualizacja baz danych w celu rozbudowy pomocy archiwalnych- utrzymywanie właściwych warunków...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-10-05
  Poznaj ofertę...
  Utrzymanie porządku w szkole. Miejsce pracy: ul. Częstochowska 42, 54-031 WrocławForma umowy: umowa o pracę na czas określony tj do 31.08.2021, praca w godzinach od 8-16 Kontakt kandydatów z pracodawcą: sekretariat@sp24.nazwa.pl lub 71 798 69 20Oferta w sali:...
  Publikacja:
  2020-09-24
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław