BEZROBOCIE

Bezrobocie jest ogólnokrajowym problemem, z którym walczy każde miasto, gmina, powiat i województwo wchodzące w skład Rzeczypospolitej Polskiej. Województwo dolnośląskie pod względem poziomu bezrobocia występującego wśród regionalnej społeczności plasuje się na 6 miejscu pośród wszystkich województw. Na koniec lutego 2013r. we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy łącznie zarejestrowanych było 172,7 tysięcy bezrobotnych, co stanowi 14,6% ogółu aktywnych ekonomicznie. Wśród bezrobotnych przeważały kobiety, a także osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wśród których najliczniejsze grupy stanowiły osoby długotrwale pozostające bez pracy oraz osoby bez kwalifikacji i wykształcenia średniego.

W strukturze wewnętrznej województwa poziom bezrobocia nie utrzymuje się na jednakowym poziomie, a jest bardzo zróżnicowany i zależny od wielu czynników gospodarczych, koniunkturalnych i społecznych. Jako główne czynniki wpływające na wysokość stopy bezrobocia w danym regionie należy podać: główne kierunki rozwoju gospodarczego danego regionu, położenie, warunki przyrodnicze i ekologiczne, dostępność surowców naturalnych, liczbę prowadzonych inwestycji oraz politykę samorządową i regionalną. Wśród wszystkich regionów województwa dolnośląskiego wysokość stopy bezrobocia różni się nawet o 29 %. Do regionów mogących pochwalić się najniższym procentowym udziałem osób bezrobotnych zaliczyć należy: powiat wrocławski (6%), miasto Wrocław (6,2%), powiat polkowicki (9,4%) i Jelenią Górę (10,8%). Z kolei, najwyższe bezrobocie wśród lokalnej społeczności odnotowano w Powiatowym Urzędach Pracy w: Wałbrzychu (35,2%), Górze (29,5%), Kłodzku (28,4%) i Złotoryi (28,4%).

Na podstawie analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzonej dla województwa dolnośląskiego zauważyć można, że wśród bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich PUP obserwuje się określone tendencje co do najliczniej reprezentowanych grup zawodowych. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy zawodowe stanowią sprzedawcy, murarze, ślusarze, technicy ekonomiści, kucharze, robotnicy budowlani, krawcy, robotnicy gospodarczy, szwaczki, technicy mechanicy, sprzątaczki biurowe i technicy prac biurowych. Do zawodów deficytowych, czyli zawodów w których znalezienie zatrudnienia w województwie dolnośląskim jest stosunkowo łatwe należą: pracownik domowej opieki osobistej, pośrednik finansowy, operator przenośników taśmowych, sadownik, funkcjonariusz służby penitencjarnej, spawacz metodą TIG, pracownik ochrony fizycznej, pracownik agencji pracy tymczasowej, robotnik oczyszczania miasta, dróżnik obchodowy, spawacz metodą MAG, technik archiwista, ekspedytor sprzedaży wysyłkowej, elektryk budowlany i urzędnik podatkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *