Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69381

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości,
odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją przez samorząd gminny, powiatowy i województwa zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, urzędy gmin, starostwa powiatowe i urząd marszałkowski oraz przez podmioty niepubliczne wykonujące zadania na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej
 • monitorowanie zjawisk przemocy w rodzinie na terenie województwa dolnośląskiego
 • nadzorowanie i kontrolowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie standardu świadczonych usług , jakości działalności, realizacji zadań własnych i zleconych oraz poziomu kwalifikacji kadr
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach wymierzania kar pieniężnych za niezrealizowanie zadań pokontrolnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna,
psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-10-02
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego,- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,- występowanie uciążliwych warunków...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-10-02
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy-praca w siedzibie Urzędu,-praca w terenie,-wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-09-30
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracyPraca w terenie, stres, zagrożenie korupcją,praca na komputerze, bariery architektoniczne - jest winda Zakres zadańprowadzi sprawy związane z udzielaniem dotacji DWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (zasady dofinansowań,...
  Publikacja:
  2020-09-30
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław