Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 88229

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego, -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych (zażaleniowych) od decyzji (postanowień) organów pierwszej instancji w przedmiocie: pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę, zmian decyzji o pozwoleniach na budowę, przeniesień decyzji o pozwoleniach na budowę na rzecz innego podmiotu, w tym także dotyczących dróg publicznych (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej), oraz sprzeciwów wobec zgłaszanych przez strony zamiarów budowy lub wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszonych zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w pierwszej instancji, w tym w trybach stwierdzania nieważności rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej lub w trybach wznowienia postępowań zakończonych wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia przez Wojewodę Dolnośląskiego,
 • weryfikowanie na bieżąco prawidłowości danych wprowadzanych przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń robót budowalnych, w tym – na podstawie tych danych – dokonywanie analizy terminowości realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcia podjęte przez Wojewodę Dolnośląskiego lub jego bezczynność (przewlekłość) i reprezentowanie organu na rozprawach,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawie nałożenia kary za nieterminowe wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przeprowadzanie kontroli w starostwach (urzędach miast) dotyczących oceny prawidłowości realizacji zadań związanych z prowadzeniem rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń robót budowalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy Prawo budowalne,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca zarówno w siedzibie Urzędu jak i w terenie • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe •...
  Publikacja:
  2021-11-24
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław