Kierownika referatu rozwoju i ochrony środowiska

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Kierownika referatu rozwoju i ochrony środowiska
Miejsce pracy: Niechlów
Numer: StPr/21/1054
OBOWIĄZKI:
- nadzór, kierowanie oraz prowadzenie spraw z zakresu Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska, zgodnie z określonymi zadaniami na poszczególnych stanowiskach,- kierowanie bieżącą pracą referatu, w szczególności: 1) nadzór nad wykonywaniem wszystkich inwestycji gminnych i remontów obiektów mienia gminnego,2) opracowywanie planów potrzeb rzeczowych i finansowych z zakresu inwestycji oraz remontów,3) inwentaryzacja wykonanej gminnej infrastruktury technicznej,4) uzgadnianie przebiegu sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz zgody na wejście w teren z inwestycją gminną,5) przygotowywanie dokumentacji technicznej i prawnej dla inwestycji gminnych oraz remontów obiektów mienia gminnego,6) koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,7) rozliczanie inwestycji i remontów, dokonywanie odbioru realizowanych zadań i przekazywanie do eksploatacji,8) sprawdzanie pod względem merytorycznym wykonanych inwestycji i remontów,9) organizowanie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji oraz rękojmi, organizowanie przeglądów pogwarancyjnych,10) współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego,11) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych,12) przygotowanie oraz prowadzenie projektów związanych z realizacją zadań gminy,13) nadzór nad realizacją wniosków jednostek pomocniczych gminy oraz OSP, dotyczących remontów,14) przygotowywanie wniosków i innej niezbędnej dokumentacji dla potrzeb pozyskania dofinansowania zewnętrznego,15) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych,16) zarządzanie drogami wchodzącymi w skład zasobu gminy,17) planowanie finansowania zadań dotyczących modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wchodzących w skład zasobu gminy,18) koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg,19) koordynowanie prac związanych z wykaszaniem i utrzymaniem poboczy dróg gminnych,20) planowanie, przygotowanie i wykonanie remontów ujętych w budżecie gminy a wykonywanych przez pracowników obsługi,21) koordynowanie działalności podmiotów wykonujących usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej, oświetlenia gminy oraz nadzór nad ich działalnością, a także inwestycjami dotyczącymi oświetlenia drogowego,22) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych,23) współpraca z zarządcami dróg, związana z budową oraz modernizacją dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy,24) dbanie o porządek, czystość i konserwację na świetlicach wiejskich, remizach, budynku urzędu oraz na terenach zielonych,25) zamawianie dostaw, usług i robót budowlanych wynikających z potrzeb referatu,26) zakup materiałów budowlanych,27) prowadzenie spraw związanych z budową i rekultywacją dróg gminnych i ich infrastruktury oraz bieżące ich utrzymanie:a. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,b. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,c. typowanie dróg do remontów i inwestycji,d. prowadzenie inżynierii ruchu, 28) wykonywanie innych zadań powierzonych przez wójta w drodze zarządzeń bądź innych pełnomocnictw i upoważnień.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: zagospodarowanie przestrzenne, inżynieria środowiska


Wymagania inne:

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki zagospodarowanie przestrzenne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, architektura, budownictwo lub pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku, - minimum 4 lata stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata stażu pracy lub 3 lata wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku pracy, - obywatelstwo polskie,- o stanowisko mogą ubiegać się obywatele UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienie na terytorium RP,- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- nieposzlakowana opinia,- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,- bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu m.in.:- ustawy o samorządzie gminnym,- ustawy o finansach publicznych, - ustawy prawo zamówień publicznych, - ustawy prawo budowlane, - ustawy o drogach publicznych, - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- ustawy prawo ochrony środowiska, - ustawy o ochronie przyrody. 2. WYMAGANIA DODATKOWE:- prawo jazdy kat. B, - umiejętność czytania dokumentacji technicznej, - gotowość do pracy w terenie, - doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, - preferowane osoby z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, - doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, - wysoki poziom obsługi komputera, programów w pakiecie Ms Office, urządzeń biurowych,- dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie,- odporność na stres.

Miejsce pracy:

Niechlów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

8 000 - 8 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Punkt Pośrednictwa Pracy Brzeg
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
- Kompletowanie zamówień - Sortowanie towaru- Pakowanie zamówień- Skanowanie za pomocą skanerów Zebra modele MC32N i MC330,- Rozłożenie towaru na magazynie- Przyjęcie towaru w systemie
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Polkowice
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Wykonywanie śniadań dla gości hotelowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: Dyspozycyjność Uprawnienia: komunikatywność Wymagania inne: doświadczeni: praca jako pomoc kuchenna dodatkowe wymagania : wysoka higiena...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Polkowice
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
PRACE OGÓLNOBUDOWLANE Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE, MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA ELEKTRYKA ORAZ PRAWO JAZDY KAT.B.
Publikacja:
2021-10-15
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Niechlów