Pracownik ds. bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji

PREZYDENT WROCŁAWIA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM WROCŁAWIA

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

stanowisko do spraw
bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych

Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • koordynowanie i realizacja działań w zakresie bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w tym:
  • identyfikacja procesów przetwarzania danych
  • weryfikowanie i analizowanie ryzyk w procesach przetwarzania danych
  • opracowywanie projektów optymalizacji i zabezpieczenia procesów przetwarzania danych
  • przygotowywanie dokumentacji dla procesów przetwarzania danych
 • tworzenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz analiza możliwości wdrożenia w Urzędzie Miejskim Wrocławia normy PN-ISO/IEC 27001, w tym:
  • analiza dokumentacji funkcjonującej w Urzędzie Miejskim Wrocławia pod kątem zgodności z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001
  • udział w opracowaniu koncepcji, testowaniu i we wdrażaniu wewnętrznego systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwem i zgodnością
 • ochrona danych, w tym danych osobowych, w tym:
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych
  • przygotowywanie propozycji zmian do obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących danych i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby audytów ochrony danych
  • przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych
  • przygotowywanie raportów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia - ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

 

Stanowisko pracy:

 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe, podjazd do budynku, winda, wózek ewakuacyjny.

Przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2021 r.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe:
  • związane z bezpieczeństwem informacji
  • związane z realizacją projektów
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych wraz z aktami do niej wykonawczymi
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość międzynarodowych norm i standardów z zakresu ochrony informacji i bezpieczeństwa IT, w szczególności w zakresie dotyczącym analizy ryzyka w ramach norm/rodziny norm: 9001, 27000, 31000, 20000
 • znajomość zagadnień z zakresu analizy ryzyka bezpieczeństwa IT
 • obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub o profilu ekonomicznym
 • znajomość języka UML (Unified Modeling Language) lub BPMN (Business Process Modeling Notation)
 • umiejętność posługiwania się programami do tworzenia diagramów w języku UML lub BPMN
 • sumienność, planowanie i organizowanie pracy, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu maju 2021 roku wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np.: świadectw pracy, referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu)
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Ceneo.pl Sp. z o.o.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-07-14
Poznaj ofertę...
Zadania: wskazywanie ewentualnych zagrożeń dotyczących współpracujących i potencjalnych sklepów, przekazywanie informacji do odpowiednich działów monitoring sieci pod kątem fraudów przygotowywanie raportów na potrzeby działu korespondencja z klientami...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Ceneo.pl Sp. z o.o.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-07-12
Poznaj ofertę...
Zadania: wskazywanie ewentualnych zagrożeń dotyczących współpracujących i potencjalnych sklepów, przekazywanie informacji do odpowiednich działów monitoring sieci pod kątem fraudów przygotowywanie raportów na potrzeby działu korespondencja z klientami...
Publikacja:
2021-07-02
Firma:
Urząd Miejski Wrocławia
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław