Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Pęcław
Numer: StPr/21/0784
OBOWIĄZKI:
1. Praca socjalna (prowadzenie pracy socjalnej w środowisku oraz zawieranie kontraktów socjalnych).2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowania powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.10.Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych.11. Przygotowywanie kompletnej dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych.12. Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak, kierunek: praca socjalna


Wymagania inne:

Zgodnie z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;3) do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;4) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:a) pedagogika,b) pedagogika specjalna,c) politologia,d) polityka społeczna,e) psychologia,f) socjologia,g) nauki o rodzinieWymagane:1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.2. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu:- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz 1876,2369)- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego 9tj. Dz.U. z 2020 poz. 256,695,1298, Dz. U. z 2021 poz 54,187)- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 821, Dz.U. z 2021 poz. 159- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 218,956)3.Umiejętność interpretacji i stosowania przepsów prawnych.4. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność.5.Wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna.6. Umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie.7. Umiejętność dobrej organizacji pracy.8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.9. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miejsce pracy:

Pęcław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Polkowice
Data publikacji:
2021-09-16
Poznaj ofertę...
Rozeznanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystywaniu informacji organizacji społecznych, stowarzyszeń, szkół i innych instytucji, -sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb, Pomoc w uzyskaniu dla osób w...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Kotla
Data publikacji:
2021-08-27
Poznaj ofertę...
Zapoznanie z zasadami wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny. Bezrobotny zostanie zapoznany z zasadami funkcjonowania GOPS, z zasadami płacowymi i organizacyjnymi funkcjonowania zakładu pracy oraz przepisami BHP. Wprowadzenie, zapoznanie z obowiązkami...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Kłodzko
Data publikacji:
2021-08-25
Poznaj ofertę...
praca socjalna z podopiecznymi Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, brak, kierunek: zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
Publikacja:
2021-09-06
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Pęcław