Specjalista ds. HR

Specjalista ds. HR
Miejsce pracy: Łęg (pow. oławski, gm. Jelcz-Laskowice)

 

Opis stanowiska pracy:
 • Realizacja zadań w obszarze rozliczania czasu pracy pracowników
 • Kontakt z biurem kadrowym; przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną, przekazywanie dokumentów i zaświadczeń pracownikom
 • Inicjowanie działań z obszaru Employer Brandingu tj; biegi firmowe, zbiórki charytatywne, imprezy integracyjne
 • Współudział w tworzeniu i realizowaniu projektów personalnych, m.in. ocen pracowniczych,
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi z branży HR, m.in. agencjami pracy tymczasowej, pośrednictwami pracy, systemów motywacyjnych
 • Koordynowanie działań szkoleniowych, opracowanie budżetu szkoleniowego, roczna ocena i dobór dostawców szkoleń
 • Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników tymczasowych, wysyłanie godzin do poszczególnych agencji, rozliczanie faktur, uzgadnianie rozbieżności
 • Sterowanie procesem adaptacji nowego pracownika – określanie niezbędnego zakresu obowiązków i czasu przyuczania dla nowych i mających doświadczenie pracowników, obejmujących dane stanowisko
 • Pilnowanie terminowości badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • Rekrutowanie pracowników na wszystkie stanowiska
 • Uczestniczenie w całym cyklu życia pracownika
 • Wprowadzanie oraz aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców
 • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby firmy
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia);
 • Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenia w obsłudze programów kadrowo-płacowych mile widziane;
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym MS Excel;
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym, minimum B1;
 • Dobra organizacji pracy, samodzielność;
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
Oferujemy:
 • Możliwość rozwoju kompetencji poprzez udział w szkoleniach;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Premię za polecenie pracownika;
 • Imprezy integracyjne;
 • Płatne nadgodziny;
 • Niezbędne narzędzia pracy.
Zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Epp Sp. z o.o. (Administrator danych osobowych), z siedzibą w Łęgu (Jelcz Laskowice) przy ul. Polnej 22, zawartych w mojej ofercie pracy w celu i zakresie niezbędnym do realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam również prawo do wycofania zgody w każdej chwili, kontaktując się z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@epp-pl.com lub Epp Sp. z o.o. ul. Polna 22, Łęg, 5-220 Jelcz-Laskowice. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Epp Sp. z o.o. przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji lub krócej w przypadku wcześniejszego wycofania przeze mnie zgody."

Jeżeli Twoje dokumenty aplikacyjne zawierają dane szczególnej kategorii (to przede wszystkim pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez wpisanie dodatkowego oświadczenia:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z uwagi na zamieszczenie w nich szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO"

Jeżeli chcesz, byśmy Twoją kandydaturę rozpatrywali w przyszłych rekrutacjach wpisz dodatkowo oświadczenie:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych"

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Epp Sp. z o.o.. z siedzibą w Łęgu (adres: ul. Polna 22, Łęg, 55-220 Jelcz-Laskowice), zwana dalej Spółką.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: sekretariat@epp-pl.com lub siedziby Epp Sp. z o.o.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
III. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I.
Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Okres przechowywania danych
1.w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
2.w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
3.w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
V. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
VI. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (dalej: EOG) w związku ze świadczeniem usług na rzecz Epp Sp. z o.o. w zakresie IT i infrastruktury. Według Komisji Europejskiej niektóre kraje, do których będą przekazywane Pani/Pana dane osobowe spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Pana/Pani Danych Osobowych w przypadku ich przekazywania do Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła powyższego, Epp Sp. z o.o. zawiera umowy z odbiorcom tych danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej w stosownych przypadkach oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.
VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.
APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2022-05-31
Firma:
EPP Sp. z o.o.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Łęg (pow. oławski, gm. Jelcz-Laskowice)