Starszy specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74468

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin; - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w zakresie zgodności danych objętych wpisem do rejestru ze stanem faktycznym oraz przeprowadzanie wizytacji w podmiotach realizujących lekarskie staże podyplomowe w zakresie oceny przebiegu ramowego programu stażu podyplomowego
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną z działalności jednostek systemu ochrony zdrowia w zakresie, m. in. zachorowalności, zabezpieczenia kadry medycznej, profilaktyki, sytuacji finansowej i struktury zobowiązań finansowych publicznych jednostek systemu opieki zdrowotnej
 • weryfikowanie rocznych sprawozdań o zrealizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz przygotowywanie projektu informacji zbiorczej wraz z projektem opinii o zgodności tych działań z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia i priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, a także sporządzanie informacji o zadaniach realizowanych przez Wojewodę w danym okresie sprawozdawczym
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez jednostki lub komórki organizacyjne zakładu leczniczego oraz realizowanie postępowań w zakresie nałożenia na kierownika podmiotu leczniczego kary pieniężnej w przypadku czasowego zaprzestania działalności jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego bez zachowania trybu określonego w ustawie o działalności leczniczej lub niespełnienia przez podmiot leczniczy warunków niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odmowa wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmian oraz wykreślenia z rejestru
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem opieki zdrowotnej w województwie, w tym monitorowaniem sytuacji w ochronie zdrowia i dokonywaniem analiz potrzeb zdrowotnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy o wyrobach medycznych
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
 • znajomość rozporządzenia w sprawie kodów identyfikacyjnych dla podmiotów leczniczych oraz szczegółowych zasad ich nadawania
 • znajomość rozporządzania w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
 • znajomość ustawy o statystyce medycznej i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość ustawy o zdrowiu publicznym, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
 • znajomość dokumentu Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla Województwa Dolnośląskiego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia
 • znajomość map potrzeb zdrowotnych – ustalonych i ogłoszonych przez Ministra Zdrowia
 • znajomość dokumentu pn. Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa dolnośląskiego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wałbrzych
  Data publikacji:
  2021-02-25
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-02-25
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-02-24
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, -...
  Publikacja:
  2021-02-12
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław