Zastępca kierownika oddziału

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69109

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu;
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • nadzorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych odwoławczych od decyzji organów pierwszej instancji w przedmiocie pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, zmian decyzji o pozwoleniach na budowę oraz przeniesień decyzji o pozwoleniach na budowę na rzecz innego podmiotu
 • nadzorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych prowadzonych w trybach nadzwyczajnych, w szczególności w trybie stwierdzania nieważności i wznowienia postępowań w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane
 • przyjmowanie stron toczących się postępowań administracyjnych prowadzonych w Oddziale
 • kierowanie pracą Oddziału Orzecznictwa podczas nieobecności Kierownika Oddziału
 • weryfikowanie i podpisywanie pism związanych z prowadzonymi przez podległe stanowiska pracy postępowaniami administracyjnymi, podczas nieobecności Kierownika Oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub architektoniczno-budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy Prawo budowalne
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość ustawy o własności lokali
 • znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
 • znajomość rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
 • znajomość rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • znajomość w sprawie gmin, w których stosuje się szczegółowe zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Publikacja:
  2020-09-24
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław